„Kdo má hlavu jako beran, ten má plno kuráže, nebojí se ani čerta, všechno co chce, dokáže.“

Po dvou ročnících výtvarné soutěže s velikonoční tematikou se Základní škola Opočenská v Dobrušce rozhodla pokračovat v tradici, a protentokrát vyhlásila soutěž o nejkrásnějšího velikonočního beránka.
Soutěž je finančně podporována z Programu podpory regionálních soutěží pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji se spoluúčastí naší školy a je určena pro všechny šikovné děti od 3 do 18 let, které navštěvují praktické a speciální školy. Jejich úkolem je namalovat či vytvořit libovolnou výtvarnou technikou velikonočního beránka. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích.
Zúčastnilo se deset škol a přišlo více než sedmdesát soutěžních prací. Všechna díla jsou vystavena v Lapidáriu města Dobrušky, kde mohou návštěvníci hlasovat pro preferovaný obrázek v obou kategoriích.
Slavnostní zahájení výstavy se uskutečnilo ve čtvrtek 9. 4. 2015 v prostorách Lapidária města Dobrušky za přítomnosti starosty, místostarosty a dalších zastupitelů města. O kulturní vložku se postarali žáci naší školy, jež zahráli na flétnu, klávesy a přednesli báseň s jarní tematikou.
Výstava bude ukončena 29. 4. 2015 sečtením všech hlasů a vyhlášením nejlepších prací, jež budou odměněny věcnými cenami.
A vzhledem k tomu, že pro nás jsou vítězi všichni zúčastnění, bude i jim zaslána prostřednictvím ředitelů škol drobná odměna.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

Hudebně divadelní festival speciálních škol v Náchodě

Ve středu 1. 4. 2015 se v náchodském Beránku konal 6. ročník Hudebně divadelního festivalu pro žáky speciálních škol regionu. Děti z jedenácti speciálních škol, nejen Královéhradeckého kraje, měly připravená soutěžní vystoupení na téma Afrika.
My, děti z Dobrušky, jsme se představily s dramaticko-tanečním vystoupením na píseň Shakiry Waka waka. Příběh se odehrává při hodině zeměpisu, kde paní učitelka seznamuje žáky, jeden z nich je i Emil Holub, s různými oblastmi Afriky a představuje jim jejich zástupce, jež postupně přicházejí. Fotbalisté z Ghany, místní domorodci, orientální tanečnice z Egypta, ropní magnáti z Nigerie a lovec od řeky Nil. Příběh zakončuje mumie Faraona z Údolí králů.
Celým programem nás provázela muzikálová hvězda Míša Nosková. A hlavní zábavný program pro diváky a soutěžící připravila africká hudební skupina BIJOU CAMARA. Všechny děti i jejich učitelé byli nadšeni atmosférou v divadle, kterou umocňovala světla reflektorů a blesky fotoaparátů. Průběh akce sledovala odborná porota, která se nakonec postarala o to, aby nikdo z dětí neodešel s prázdnou.
Všem patří velký dík za nádherný zážitek, a našim Afričanům i velký kopec zmrzliny za zdařilé vystoupení.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

Barevný den

Jaké barvy má jaro? Pokud se rozhlédneme po okolí, zjistíme, že nejvíce jarních kytiček kvete žlutě. Víte proč? Protože žlutá je barva sluníčka a milují ji včelky. A co zelená? To jsou listy na stromech a tráva, která začíná vykukovat zpod zbytků sněhu.
Proto jsme se rozhodli, že první jarní den přivítáme v barvách zelené a žluté. Všichni jsme se tedy oblékli do žlutých triček, zelených kalhot nebo sukní, a kdo neměl doma nic v těchto barvách, přišel alespoň ozdoben barevnou stužkou. Celá škola se hned rozsvítila a zažili jsme krásný jarní den.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

Morena

Po dlouhé šedivé zimě přišlo konečně tolik očekávané jaro. Již jsme se na něj všichni těšili. Ale kdy vlastně to jaro začíná? Ve škole nám říkali, že 21. března, ale v kalendáři již několik let píší, že začíná o den dříve. Vzali jsme to tedy do svých rukou a rozhodli jsme se, že se se zimou rozloučíme 20. března vynesením Moreny a jaro přivítáme následující den.
Všechny třídy se zapojily do výroby Moreny. Mladší děti pomohly s výrobou těla a oblečení, navlékly pro Morenu korále z hlemýždích ulit a starší děti připravily básničky a říkadla vztahující se k odchodu zimy.
V poslední zimní den celá naše škola vyrazila v čele s Morenou směrem k potoku Dědina. Cestou nás provázelo sluníčko, které vyvolalo úsměvy na tvářích dětí a navodilo nám dobrou náladu. Jenom Morena se mračila, asi věděla, co ji čeká. A opravdu ji to neminulo. Zastavili jsme se na předem určeném místě a paní učitelka, která vede dramatický kroužek, předříkávala básně a děti je hlasitě opakovaly. Tím přilákaly i kolemjdoucí, kteří se k nám přidali a chválili nás za uchovávání národních zvyků a tradic. Poté byla Morena zapálena a za halasného křiku nás všech vhozena do vody. Moc se jí od nás nechtělo, točila se bludně ve víru vody, ale nakonec to vzdala a odplula. A s ní odešla i zima. Hurá, máme tu jaro!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Plavání dětí ze speciálních tříd

Plavání je vhodnou formou pohybové činnosti v každém věku. Podporuje všestranný rozvoj svalstva celého těla a výrazně ovlivňuje činnost vnitřních orgánů. Plavat mohou lidé tělesně vyspělí i lidé málo zdatní, štíhlí i s nadváhou, a dokonce i lidé s určitými poruchami a nemocemi. Plavání je nejen pro děti intaktní, ale i pro děti s mentálním, senzorickým, tělesným a kombinovaným postižením. Přesvědčili jsme se o tom i my, žáci speciálních tříd základní školy Opočenská, Dobruška.

V pondělí 12. 1. 2015 jsme vyrazili směrem k dobrušskému krytému bazénu, kde nám bylo díky finančního příspěvku Občanského sdružení přátel Naší školy umožněno absolvovat několik plaveckých lekcí. Cílem těchto lekcí je seznámení dětí s vodním prostředím, odbourání strachu z vody a navození radosti z pohybu ve vodě. Pro většinu těchto dětí byla návštěva krytého bazénu premiérou, neboť finanční možnosti jejich rodičů jim tuto aktivitu neumožňují. Tímto bychom také chtěli poděkovat Městu Dobruška za poskytnutí jedné lekce plavání zdarma dne 2. 3. 2015 pod vedením zkušených plavčic, které měly pro děti připravený program a sladkou odměnu.

Při první návštěvě děti byly seznámeny se základními hygienickými návyky a upozorněny na bezpečné chování v prostředí bazénu. Pak již následovala samotná hodina stavbou obdobná klasické vyučovací hodině tělesné výchovy – nástup, seznámení dětí s programem hodiny, motivace a organizovaná činnost dětí ve vodě. Při všech činnostech byly využívány různé plavecké pomůcky, hračky, míče, obruče…Veškeré aktivity byly realizovány formou her, napodobováním pohybu zvířátek, pohádkových postav, dopravních prostředků a nástinem některých plaveckých prvků pro zdatnější děti. Zároveň se děti učily dýchat do vody a získávat cítění pro vodu. V závěrečné části hodiny byla dětem umožněna samostatná aktivita, poté následoval nástup, hodnocení hodiny a pochvala. A pak zase hurá do sprch!

Ohlasy dětí, i přes první obavy a nedůvěru, jsou totožné s těmi našimi – nadšení, zábava, radost a těšení se na příště!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Sportujeme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

POZNEJ A CHRAŇ

V pondělí 26. ledna na naší škole proběhl projektový den EVVO s názvem Poznej a chraň.

Cílem projektu bylo prohloubení znalostí o přírodě a praktická ukázka třídění odpadu.

V naší škole je šest tříd. Do každé byla přidělena krabice, která obsahovala kožešinu zvířete, krmivo pro zvěř, větvičky jehličnanů a sedm teoretických úkolů. Celkem měla každá třída úkolů deset, neboť děti měly poznat, kterému zvířeti kožešina patří, co je to za krmivo a pro koho je určené a rozpoznat větvičky jehličnatých stromů. Některé informace si mohli žáci vyhledat na internetu. Další dvě hodiny pokračoval projektový den v tělocvičně. Zde správnost odpovědí týkajících se znalostí o zvěři, přikrmování zvěře a další kontroloval pan myslivec. Děti měly možnost shlédnout shozy jelení, dančí a srnčí, rozpoznat druhy ptáků a byly zde zodpovězeny i takové otázky, co mám dělat, když v lese najdu opuštěné zvíře, co mám dělat, když v lese zabloudím nebo se ztratím. A na úplný závěr si zkusily třídit odpad podle druhu na papír, textil, kov, nebezpečný odpad, směsný odpad a bioodpad. Projektu se zúčastnilo celkem 31 dětí. Myslíme si, že jsme cíl projektu prohloubit si znalosti o přírodě a seznámit se se zákonitostmi přírody v různých ročních obdobích splnili. Děti si zopakovaly pravidla mladého ochránce přírody, a tak věříme, že čím více budou o přírodě vědět, tím více ji budou chránit a v přírodě se umět chovat.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Městská policie v ZŠ Opočenská, Dobruška

I v novém roce naše škola pokračuje v započatých dlouhodobých preventivních aktivitách. Jednou z nich je spolupráce s Městskou policií v Dobrušce.

V úterý 13. ledna do ZŠ v Opočenské ulici zavítali strážník Pavlína Kaplanová a strážník Adolf Soumar. Pomocí výukových materiálů žákům osvětlili informace o dopravních značkách a učili je, jak se správně chovat na veřejných komunikacích nejen jako chodci (používání přechodu, chůze na správné straně vozovky), ale i  jako účastníci silničního provozu (cyklistika, kolečkové brusle). Děti se také dozvěděly, jak má vypadat správné vybavení kola a jaké ochranné prvky by jim neměly chybět nejen na kole, ale i na oblečení či školních batozích.

V rámci své prezentace byly děti seznámeny s činnostmi a pravomocemi městské policie. Nechyběla ani ukázka uniforem a pracovních pomůcek, jež policisté využívají. Děti se jim na oplátku svěřily s tím, co je trápí, se svými problémy, s nimiž se setkávají v běžném životě a společně se zamysleli nad možnostmi jejich odstranění.

Beseda byla součástí projektu „Nás se to (ne)týká“, který byl podpořen z dotačního programu Královéhradeckého kraje pro oblast prevence na rok 2014.

Rubriky: Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

ZŠ Opočenská Dobruška vybojovala v Jaroměři třetí místo

Florbalový turnaj Jaroměřská hokejka se konal 28. ledna v Areálu sportovních a volnočasových aktivit v Jaroměři. Zúčastnilo se ho pět týmů z Královéhradeckého kraje a dobrušská Základní škola Opočenská, která zde byla nováčkem, obsadila třetí místo. Součástí turnaje, určeného pro žáky speciálních škol, byly i dovednostní disciplíny. Dobruška slavila hned několik úspěchů. Kromě celkového třetího místa i prvenství v turnaji dovednostních disciplín, který vyhrál Radek Tulej, získal jeho bratr Robin cenu fair play. V soutěži  dobrušskou školu reprezentovala i děvčata a rozhodující brankou se podílela na celkovém umístění. Radost z vyhraného poháru a medailí byla obrovská.

Letošního již čtvrtého ročníku se zúčastnilo celkem pět družstev. Vyhrál tým Jaroměř A, druhé se umístilo družstvo z Trutnova, čtvrté místo obsadili opět domácí a páté tým z Hradce Králové. Celý den doprovázela příjemná atmosféra a děti kromě pěkných zážitků navázaly i nová přátelství. Dobrušský tým hned při první účasti skončil na třetím místě a děti už se těší na příští rok. Turnaj pořádala Základní škola speciální Jaroměř a uskutečnil se díky podpoře města Jaroměř.

Rubriky: Novinky, Sportujeme, Užíváme si, Volný čas, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Výtvarná soutěž o velikonočního beránka

Beránek

Naše škola opět vyhlašuje výtvarnou soutěž, tentokrát na téma „Nejkrásnější velikonoční beránek“. Vaše práce očekáváme na adrese naší školy do 27.3.2015.

Těšíme se!!!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Keramický kurz pro dospělé

Občanské sdružení přátel Naší školy připravuje od 16.2.2015 keramický kurz pro dospělé,

který proběhne v 5ti lekcích po 2 hodinách v budově naší školy.

Kurzovné činí 500,- Kč. Přihlášky a bližší informace na tel. 739 097 655. Počet míst omezen.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář