Plavání dětí ze speciálních tříd

Plavání je vhodnou formou pohybové činnosti v každém věku. Podporuje všestranný rozvoj svalstva celého těla a výrazně ovlivňuje činnost vnitřních orgánů. Plavat mohou lidé tělesně vyspělí i lidé málo zdatní, štíhlí i s nadváhou, a dokonce i lidé s určitými poruchami a nemocemi. Plavání je nejen pro děti intaktní, ale i pro děti s mentálním, senzorickým, tělesným a kombinovaným postižením. Přesvědčili jsme se o tom i my, žáci speciálních tříd základní školy Opočenská, Dobruška.

V pondělí 12. 1. 2015 jsme vyrazili směrem k dobrušskému krytému bazénu, kde nám bylo díky finančního příspěvku Občanského sdružení přátel Naší školy umožněno absolvovat několik plaveckých lekcí. Cílem těchto lekcí je seznámení dětí s vodním prostředím, odbourání strachu z vody a navození radosti z pohybu ve vodě. Pro většinu těchto dětí byla návštěva krytého bazénu premiérou, neboť finanční možnosti jejich rodičů jim tuto aktivitu neumožňují. Tímto bychom také chtěli poděkovat Městu Dobruška za poskytnutí jedné lekce plavání zdarma dne 2. 3. 2015 pod vedením zkušených plavčic, které měly pro děti připravený program a sladkou odměnu.

Při první návštěvě děti byly seznámeny se základními hygienickými návyky a upozorněny na bezpečné chování v prostředí bazénu. Pak již následovala samotná hodina stavbou obdobná klasické vyučovací hodině tělesné výchovy – nástup, seznámení dětí s programem hodiny, motivace a organizovaná činnost dětí ve vodě. Při všech činnostech byly využívány různé plavecké pomůcky, hračky, míče, obruče…Veškeré aktivity byly realizovány formou her, napodobováním pohybu zvířátek, pohádkových postav, dopravních prostředků a nástinem některých plaveckých prvků pro zdatnější děti. Zároveň se děti učily dýchat do vody a získávat cítění pro vodu. V závěrečné části hodiny byla dětem umožněna samostatná aktivita, poté následoval nástup, hodnocení hodiny a pochvala. A pak zase hurá do sprch!

Ohlasy dětí, i přes první obavy a nedůvěru, jsou totožné s těmi našimi – nadšení, zábava, radost a těšení se na příště!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Sportujeme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

POZNEJ A CHRAŇ

V pondělí 26. ledna na naší škole proběhl projektový den EVVO s názvem Poznej a chraň.

Cílem projektu bylo prohloubení znalostí o přírodě a praktická ukázka třídění odpadu.

V naší škole je šest tříd. Do každé byla přidělena krabice, která obsahovala kožešinu zvířete, krmivo pro zvěř, větvičky jehličnanů a sedm teoretických úkolů. Celkem měla každá třída úkolů deset, neboť děti měly poznat, kterému zvířeti kožešina patří, co je to za krmivo a pro koho je určené a rozpoznat větvičky jehličnatých stromů. Některé informace si mohli žáci vyhledat na internetu. Další dvě hodiny pokračoval projektový den v tělocvičně. Zde správnost odpovědí týkajících se znalostí o zvěři, přikrmování zvěře a další kontroloval pan myslivec. Děti měly možnost shlédnout shozy jelení, dančí a srnčí, rozpoznat druhy ptáků a byly zde zodpovězeny i takové otázky, co mám dělat, když v lese najdu opuštěné zvíře, co mám dělat, když v lese zabloudím nebo se ztratím. A na úplný závěr si zkusily třídit odpad podle druhu na papír, textil, kov, nebezpečný odpad, směsný odpad a bioodpad. Projektu se zúčastnilo celkem 31 dětí. Myslíme si, že jsme cíl projektu prohloubit si znalosti o přírodě a seznámit se se zákonitostmi přírody v různých ročních obdobích splnili. Děti si zopakovaly pravidla mladého ochránce přírody, a tak věříme, že čím více budou o přírodě vědět, tím více ji budou chránit a v přírodě se umět chovat.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Městská policie v ZŠ Opočenská, Dobruška

I v novém roce naše škola pokračuje v započatých dlouhodobých preventivních aktivitách. Jednou z nich je spolupráce s Městskou policií v Dobrušce.

V úterý 13. ledna do ZŠ v Opočenské ulici zavítali strážník Pavlína Kaplanová a strážník Adolf Soumar. Pomocí výukových materiálů žákům osvětlili informace o dopravních značkách a učili je, jak se správně chovat na veřejných komunikacích nejen jako chodci (používání přechodu, chůze na správné straně vozovky), ale i  jako účastníci silničního provozu (cyklistika, kolečkové brusle). Děti se také dozvěděly, jak má vypadat správné vybavení kola a jaké ochranné prvky by jim neměly chybět nejen na kole, ale i na oblečení či školních batozích.

V rámci své prezentace byly děti seznámeny s činnostmi a pravomocemi městské policie. Nechyběla ani ukázka uniforem a pracovních pomůcek, jež policisté využívají. Děti se jim na oplátku svěřily s tím, co je trápí, se svými problémy, s nimiž se setkávají v běžném životě a společně se zamysleli nad možnostmi jejich odstranění.

Beseda byla součástí projektu „Nás se to (ne)týká“, který byl podpořen z dotačního programu Královéhradeckého kraje pro oblast prevence na rok 2014.

Rubriky: Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

ZŠ Opočenská Dobruška vybojovala v Jaroměři třetí místo

Florbalový turnaj Jaroměřská hokejka se konal 28. ledna v Areálu sportovních a volnočasových aktivit v Jaroměři. Zúčastnilo se ho pět týmů z Královéhradeckého kraje a dobrušská Základní škola Opočenská, která zde byla nováčkem, obsadila třetí místo. Součástí turnaje, určeného pro žáky speciálních škol, byly i dovednostní disciplíny. Dobruška slavila hned několik úspěchů. Kromě celkového třetího místa i prvenství v turnaji dovednostních disciplín, který vyhrál Radek Tulej, získal jeho bratr Robin cenu fair play. V soutěži  dobrušskou školu reprezentovala i děvčata a rozhodující brankou se podílela na celkovém umístění. Radost z vyhraného poháru a medailí byla obrovská.

Letošního již čtvrtého ročníku se zúčastnilo celkem pět družstev. Vyhrál tým Jaroměř A, druhé se umístilo družstvo z Trutnova, čtvrté místo obsadili opět domácí a páté tým z Hradce Králové. Celý den doprovázela příjemná atmosféra a děti kromě pěkných zážitků navázaly i nová přátelství. Dobrušský tým hned při první účasti skončil na třetím místě a děti už se těší na příští rok. Turnaj pořádala Základní škola speciální Jaroměř a uskutečnil se díky podpoře města Jaroměř.

Rubriky: Novinky, Sportujeme, Užíváme si, Volný čas, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Výtvarná soutěž o velikonočního beránka

Beránek

Naše škola opět vyhlašuje výtvarnou soutěž, tentokrát na téma „Nejkrásnější velikonoční beránek“. Vaše práce očekáváme na adrese naší školy do 27.3.2015.

Těšíme se!!!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Keramický kurz pro dospělé

Občanské sdružení přátel Naší školy připravuje od 16.2.2015 keramický kurz pro dospělé,

který proběhne v 5ti lekcích po 2 hodinách v budově naší školy.

Kurzovné činí 500,- Kč. Přihlášky a bližší informace na tel. 739 097 655. Počet míst omezen.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Zápis do 1. třídy

Základní škola, Dobruška, Opočenská 115

vyhlašuje  Z Á P I S dětí do 1. třídy základní školy,

který se koná v úterý 3. února 2015 od 9.30 – 14.00hod.

Naše škola je určena žákům, kteří mají vzdělávací problémy a případně další speciální potřeby.

Rodiče se mohou informovat i telefonicky na čísle 494 623 196.

K zápisu je potřeba průkaz totožnosti rodičů, rodný list a zdravotní průkaz dítěte, event. zpráva o psychologickém či jiném důležitém zdravotním vyšetření.

Mgr. Dagmar Macková, ředitelka školy

Základní škola -zápis 2015.docx

Zápis 1.třída.pdf

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Vánoční vystoupení

Obchody se pomalu začínají plnit a na ulici potkáváme lidi vzájemně si přející krásné prožití vánočních svátků. I naše škola se rozhodla, tak jako každoročně, přispět k této vánoční atmosféře návštěvou babiček a dědečků, kteří využívají sociálních služeb Pečovatelské služby v Dobrušce a kteří se ve volném čase scházejí v Klubu důchodců v Dobrušce.

Žáci si pod vedením pedagogických pracovníků připravili vystoupení plné básniček, pohádek, známých i neznámých písní a tanečků. V závěru se do vystoupení zapojili i senioři a společně s dětmi si zazpívali vánoční koledu Tichá noc. Pak už jen zbývalo předání vánočních přáníček a popřání spokojených svátků vánočních.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Den ve vánoční ZOO

Královédvorská zoologická zahrada připravila pro návštěvníky tradiční vánoční nadílku v podobě výzdoby celého svého areálu. I naše škola se zapojila do této vánoční výzdoby. Vlastnoručně vyrobené ozdoby nám posloužily jako vstupenka do ZOO a následně jsme je použili k ozdobení dvou vánočních stromků u výběhu tygrů ussurijských.

Slavnostně ozdobená a nasvícená zahrada nám umožnila netradiční pohledy na zvířata. Vždyť komu se poštěstí vidět slony, tygry, žirafy,… v tomto zimním období. Nás však nejvíce zaujaly surikaty, které se nám předváděly spolu s pěti novými, hravými a neposednými přírůstky. V jejich pavilonu jsme strávili nejvíce času. Po prohlídce vánoční ZOO jsme se sešli v restauraci U Lemura, kde jsme se ohřáli a občerstvili.

Z výletu byly děti nadšené. Škoda jen, že nám chyběla sněhová nadílka. Tak snad příště!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Nevšední dopoledne v ZŠ Opočenská

Ve středu 1. října jsme strávili dopoledne v parku. Přijeli k nám Ing. Petr Zvolánek a Ing. Jana Jirková z Lesů České republiky, kteří nám v přírodě vyprávěli o lese. Dozvěděli jsme se, jak les roste, co se každý měsíc v lese děje a jak se v lese pracuje, jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem a zahráli hry na stromky. Pan Zvolánek nám přivezl ukázat dva dravce, rarocha a výra. Velmi poutavě vyprávěl, jak loví, o jejich životě, a pak nadešel okamžik nejlepší – každý žák se mohl s dravcem nechat vyfotografovat. Děti věděly, jak se v lese mají chovat, znaly i některé další zákonitosti, ale i tak je toto dopoledne nadchlo. No posuďte sami, kdy se vám povede, že ve škole můžete mít na ruce výra a rarocha.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář