Naše škola

Jsme škola zřízená dle §16, odst. 9, tedy speciální.

Naše základní škola je určena žákům, které trápí výukové problémy na běžné základní škole. Pro práci s těmito žáky má naše základní škola vytvořeny specifické podmínky:

Především nižší počet žáků ve třídách

- žáci školy základní jsou ve třídě v počtu minimálně 6ti, maximálně 14ti žáků s přihlédnutím k věku a postižení                                                                     

- žáci školy speciální jsou ve třídě v počtu minimálně 4, maximálně 6ti žáků. Při tomto počtu žáků ve třídě mají učitelé možnost důkladně poznat žáka, jeho schopnosti, možnosti i individuální zvláštnosti; přizpůsobit pracovní postupy a tempo práce možnostem žáka a umožnit mu tak získat potřebné vědomosti, dovednosti a návyky.

Žáci základní školy jsou vyučováni dle Školního vzdělávacího programu „Připravíme tě do života“, č.j. zsopdka/216/2016, zpracovaném dle RVP ZV, žáci školy speciální jsou vyučováni dle Školního vzdělávacího programu „I tebe připravíme tě do života“, č.j. zsopdka/259/2010, zpracovaném dle přílohy RVP ZV pro žáky se středně těžkým a těžkým  mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Všichni žáci 1. stupně jsou vzděláváni dle RVP ZV a mají upravený individuální vzdělávací program, a tím plní učivo běžné školy s uzpůsobenými minimálními výstupy

Na rozdíl od normální základní školy má naše škola na 2. stupni vyšší počet hodin pracovního vyučování.

Komentáře nejsou povoleny.