Využili jsme program P 1.04. – Investice do rozvoje vzdělávání- Zkvalitnění výuky pomocí pokrokových metod

Sada Český jazyk, Čtení – Materiál nabízí prezentaci, zaměřenou na vyvozování písmen, rozlišování a čtení slabik. Procvičování psaní písmene hůlkovým písmem. Doplněno aktivní částí, v níž žáci rozpoznávají slova začínající na dané písmeno.

Základní vzdělávání – střední a těžké mentální postižení » Jazyk a jazyková komunikace » 1. a 2 .období

Sada Člověk a jeho svět – Materiál nabízí prezentaci, zaměřenou na roční doby – JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA.  Změny v přírodě, život živočichů a rostlin.  Doplněno aktivní částí, v níž žáci rozpoznávají zvířata, rostliny.

Základní vzdělávání – střední a těžké mentální postižení » Jazyk a jazyková komunikace » 1. a 2. období, druhý stupeň

Sada Český jazyk, Čtení - Materiál slouží k nácviku čtení a rozvoje schopností potřebných ke čtení. Preferuje zvukovou stránku obrázku a posiluje čtenářské dovednosti, rozvíjí verbální pohotovost žáka  umožňuje cvičit čtení písmen postřehnutím a jeho opakovaným vyslovováním.  Zohledňujeme jak artikulační možnosti z žáka, tak i vzdělávací cíle, preferuje zvukovou stránku slova a posiluje čtenářské dovednosti.

Základní vzdělávání  – těžké mentální postižení; jazyková komunikace; přípravný a 1. stupeň; čtení, řečová a dramatická výchova; 1. období; dle IVP na všech stupních ZŠ speciální a rehabilitační program ZŠS

Sada Dějepis – Materiál poskytuje žákům základní poznatky o chronologickém vývoji společnosti od pravěku do současnosti.  Získají základní poznatky o dějepisném vývoji lidstva i vlastního národa, seznámí se s významnými historickými událostmi a osobnostmi. Získají orientaci v historickém čase (časová osa). Dále se zaměřuje na základní poznatky o vývoji společnosti do současnosti.

Základní vzdělávání – lehké mentální postižení;  2. stupeň; Dějepis – 6. ročník; průřezové předměty dle ŠVP – Občanská výchova, Zeměpis – 2. stupeň ZŠ

Sada Čtení media – Materiál nabízí prezentaci filmů a pohádek, vybaví žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií, o získání dovedností podporujících aktivní zapojení jednotlivce do mediální komunikace.  Výklad částí učiva informatiky, vybaví žáka základní úrovní mediální gramotnosti, zejména v oblasti internetu.

Základní vzdělávání – lehké mentální postižení 2. stupeň » Čj, D, Ov, P, Z, Vz, Aj, Inf

Sada Matematika – Žáci se učí vyjadřovat pomocí čísel, osvojují si matematické pojmy a symboly, matematické postupy a způsoby jejich užití. Posilují schopnost logického myšlení. Osvojit si základní matematické pojmy a porozumět jim, používat matematické symboly, rozvíjet paměť a logické myšlení prostřed-nictvím matematických operací. Poznat čísla 1 – 20 a umět je napsat. Zavedení nuly.

Základní vzdělávání – lehké mentální postižení; matematika a její aplikace; 1. stupeň, 1. období

Sada Český jazyk – Materiál nabízí pracovní listy rozšiřující slovní zásobu a učí porozumět významu slov. Doplněno aktivní částí, v níž žáci hledají správnou odpověď. Čtení a psaní slov začínající na daná písmena, slabiky,  vyhledávání  odpovědí na otázky, přiřazování. Nabízí pracovní listy, které procvičují čtení a psaní slov s danými slabikami. Doplněno aktivní částí, v níž žáci správnou slabiku doplňují.

Základní vzdělávání – lehké mentální postižení >> jazyk a jazyková komunikace >> 1. stupeň – 1. období

Sada Český jazyk – Materiál lze použít k procvičování i prověřování znalostí, upevňování vědomostí; zvládnutí pravopisu. Slovní druhy; mluvnické kategorie; pravopis.

Základní vzdělávání Jazyk a jazyková výchova – 2.stupeň

Sada Výtvarná výchova -  Materiál nabízí prezentaci, která ukazuje, jak je možno nakreslit různá zvířátka pomocí jednoduchých geometrických tvarů. Tato sada obsahuje domácí a vodní zvířátka, zvířata ze ZOO, ptáci a jiná zvířata.

Základní vzdělávání – speciální a praktické – 1. stupeň, 1. období

Sada Člověk a jeho svět – Materiál nabízí karty s křížovkami zaměřenými na všeobecné znalosti žáků, úkoly s nimi spojené z oblasti českého jazyka >> dělení slov na slabiky, hlásky. Obrázky k daným povoláním.

Základní vzdělávání – lehké mentální postižení >> rozšiřování všeobecných znalostí >>jazyk a jazyková komunikace >> 1. stupeň -  1. a 2. období

Sada Anglický jazyk – Materiál nabízí karty s českými i anglickými výrazy, dále věty obsahující tato slova >> překlad z anglického do českého jazyka i naopak. Výslovnost daných slov. Aktivní část – úkoly – přiřazování anglických slov k českým, k obrázkům.

Základní vzdělávání – lehké mentální postižení >> komunikace v anglickém jazyce  >>  2. stupeň

Sada Přírodověda , Přírodopis -Materiál nabízí prezentaci, otázky a pracovní listy k živé přírodě, člověku a jeho životnímu prostředí z části Člověk a jeho zdraví.  Žáci si procvičí názvy jednotlivých částí a základní ústrojí lidského těla. Správné názvy přiřadí.

Základní vzdělávání – lehké mentální postižení » Člověk a jeho svět » 1. stupeň »Přírodověda » Lidské tělo » 2. období

Sada Čtení – Materiál nabízí prezentace zaměřené na orientaci v básnickém textu. Rozvíjí smysl pro rytmus a chápání významu cizích slov. V aktivní části materiál umožňuje propojení s informační technologií.  Materiál nabízí prezentace zaměřené na orientaci v textu prózy.

Základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň

Sada Český jazyk – Materiál seznamuje s vyjmenovanými slovy. Výklad seznamuje se základním významem, součástí výkladu jsou i přehledy příbuzných slov k jednotlivým VS.  Pracovní  listy sloužící k upevnění znalostí, zafixování slov vyjmenovaných a příbuzných a pochopení významu jednotlivých slov.

Základní vzdělávání – lehké mentální postižení » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň – 2. období, 2. stupeň

Komentáře nejsou povoleny.