Základní škola

Cílem základní školy je poskytovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami  takové prostředí a klima, ve kterém se úspěšně uplatní a získají vzdělání poskytované základní školou. (viz. Dokumenty školy). Poskytujeme komplexní péči v oblasti vzdělání i výchovy, věnujeme se dětem s lehkým mentálním postižením a s různými zdravotními postiženími. Preferujeme individuální přístup ke každému dítěti. Spolupracujeme velmi úzce s rodiči, se speciálně pedagogickými centry, s pedagogicko-psychologickými poradnami, s pediatry, klinickými psychology i psychiatry. Dvakrát za měsíc dochází do školy klinická logopedka, a tím napomáháme k odstranění řečových vad. Jedním z nejdůležitějších prostředků k dosažení stanovených výsledků je soustavné utváření příznivého klimatu školy. Zaměřujeme se na:

 • celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a na dobré mezilidské vztahy
 • pravidelné obměňování vnitřního řádu a aktualizování pracovního řádu
 • vytváření přátelské atmosféry a atmosféry spolupráce mezi žáky a učiteli
 • pravidelné informování rodičů o výchovně vzdělávacím procesu
 • zvýšenou péči problémovým žákům 
 • respektování osobnosti dítěte, posilování sebevědomí, podněcování jeho aktivity
 • zajištění individuální výuky a individuálních vzdělávacích plánů
 • udržování a zlepšování prostor školy a jejího okolí
 • zlepšování estetického vzhledu školy.

 Speciální aktivity:

 • logopedie
 • plavání
 • projektové dny
 • rehabilitace

 Žáci mohou využívat doplňkových služeb:

 • stravování v místním gymnáziu,
 • školní družinu,
 • zájmovou činnost.

Komentáře nejsou povoleny.