Základní škola

Cílem základní školy je poskytovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami takové prostředí, ve kterém je respektována jejich individualita, ve kterém zažijí úspěch, kde zajímavou cestou získají nové poznatky a jsou připravováni na další vzdělávání a praktický život.

Pro práci s žáky má základní škola vytvořeny specifické podmínky. Jednou z nich je nižší počet žáků ve třídách – žáci základní školy jsou ve třídě v počtu 6 až 14 žáků. Při sníženém počtu žáků ve třídách mají učitelé možnost důkladně poznat žáka, jeho schopnosti, možnosti i individuální zvláštnosti; přizpůsobit pracovní postupy a tempo práce možnostem žáka a umožnit mu tak získat potřebné vědomosti, dovednosti a návyky.

Poskytujeme komplexní péči v oblasti vzdělání i výchovy, věnujeme se žákům s lehkým mentálním postižením a s přidruženými zdravotními problémy. Preferujeme individuální přístup ke každému žákovi. Spolupracujeme velmi úzce s rodiči, se speciálně pedagogickými centry, s pedagogicko-psychologickými poradnami, s pediatry, klinickými psychology i psychiatry. Jednou týdně dochází do školy klinická logopedka, které se žáky pracuje na odstraňování řečových vad.

Jedním z nejdůležitějších prostředků k dosažení stanovených výsledků je soustavné utváření příznivého klimatu školy. Zaměřujeme se na:
• celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a na dobré mezilidské vztahy,
• pravidelné obměňování vnitřního řádu a aktualizování pracovního řádu,
• vytváření přátelské atmosféry a atmosféry spolupráce mezi žáky a učiteli,
• pravidelné informování rodičů o výchovně vzdělávacím procesu,
• zvýšenou péči problémovým žákům,
• respektování osobnosti dítěte, posilování sebevědomí, podněcování jeho aktivity,
• zajištění individuální výuky a individuálních vzdělávacích plánů,
• udržování a zkvalitňování vybavení učeben, dalších prostor školy a jejího okolí,
• zlepšování estetického vzhledu školy.

Speciální aktivity:
• logopedie
• plavání
• projektové dny
• využití IT ve vyučovacích hodinách

Žáci mohou využívat doplňkových služeb:
• stravování v místním gymnáziu,
• školní družinu,
• zájmovou činnost.

Komentáře nejsou povoleny.