ZŠ speciální

Cílem základní školy speciální je poskytovat žákům, kteří pro svůj druh a stupeň postižení nejsou schopni se vzdělávat dle učebních osnov základní školy, takové prostředí, ve kterém je respektována jejich individualita, ve kterém zažijí úspěch a jsou vedeni k co nejvyšší míře samostatnosti.
Preferujeme individuální přístup ke každému žákovi. Spolupracujeme velmi úzce s rodiči, se speciálně pedagogickými centry, s pedagogicko-psychologickými poradnami, s pediatry, klinickými psychology i psychiatry. Jednou týdně dochází do školy klinická logopedka, které se žáky pracuje na odstraňování řečových vad.

Pro práci s žáky má základní škola vytvořeny specifické podmínky. Jedním z nich je nižší počet žáků ve třídách – žáci základní školy speciální jsou ve třídě v počtu 4 až 6 žáků. Při sníženém počtu žáků ve třídách mají učitelé možnost důkladně poznat žáka, jeho schopnosti, možnosti i individuální zvláštnosti; přizpůsobit pracovní postupy a tempo práce možnostem žáka a umožnit mu tak získat potřebné vědomosti, dovednosti a návyky.

Tým kvalifikovaných pedagogů, asistentů pedagoga a osobních asistentů se snaží:
• rozvíjet psychické a fyzické schopnosti a předpoklady žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem,
• vybavovat je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života.

Ve třídách základní školy speciální působí vždy několik pedagogických pracovníků – učitel, asistent pedagoga, popř. osobní asistent.
Při výchově a vzdělávání jsou využívány speciální metody práce a speciální aktivity. Pedagogičtí pracovníci využívají speciálních, kompenzačních, rehabilitačních a relaxačních pomůcek.

Na základě doporučení ŠPZ žákům vytváříme individuálně vzdělávací plány.
Spolupracujeme s odborníky: klinickými psychology, speciálně pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, logopedy, psychiatry.
Ve škole působí výchovný poradce a školní metodik prevence.

Speciální aktivity:
• logopedie
• plavání
• projektové dny
• využití IT ve vyučovacích hodinách

Žáci mohou využívat doplňkových služeb:
• stravování v místním gymnáziu,
• školní družinu,
• zájmovou činnost.

Komentáře nejsou povoleny.