ZŠ speciální

Cílem základní školy speciální je poskytovat žákům, kteří pro svůj zdravotní handicap nezvládají osnovy základní školy, takové prostředí a klima, ve kterém se úspěšně uplatní a získají vzdělání poskytované základní školou speciální. Tým pedagogů, asistentů pedagoga a osobních asistentů se snaží: 

- rozvíjet psychické a fyzické schopnosti a předpoklady žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autismem a kombinovaným postižením více vadami vybavovat je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života.

Ve dvou speciálních  třídách působí učitel a asistent pedagoga, v jedné z nich i osobní asistent.

Při výchově a vzdělávání jsou využívány speciální metody práce, za využití speciálních i rehabilitačních, relaxačních pomůcek, speciální aktivity.

V případě potřeby tvoříme  individuálně vzdělávací plány. Spolupracujeme s odborníky: klinickými psychology, speciálně pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, logopedy. Ve škole působí výchovný poradce i školní metodik prevence.

Komentáře nejsou povoleny.