Historie

Občanské sdružení přátel Zvláštní školy v Dobrušce vzniklo dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů dne 21.6.2002 registrací na Ministerstvu vnitra České republiky pod č.j. VS II-1/50575/02-R. Bylo mu přiděleno identifikační číslo organizace IČO 26597322. U finančního úřadu v Dobrušce je registrováno pod daňovým identifikačním číslem DIČ 254 – 26597322.

Od 1.1.2008 neslo OS název Občanské sdružení přátel Naší školy (zaregistrováno na MV i FÚ), od 16.12.2015 se jmenuje Spolek přátel Naší školy.

Poslání spolku

Spolek přátel Naší školy (dříve Zvláštní školy v Dobrušce) vznikl hlavně proto, aby vytvářel a podporoval krátkodobé i dlouhodobé programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů ( záškoláctví, drogy, kriminalita), a to především ve Zvláštní (nynejší Základní) škole v Dobrušce.

Vytváří prostor a podmínky pro mimoškolní kulturní, zájmovou a vzdělávací činnost dětí.

Probouzí v dětech zájem o sebevzdělávání, seberealizaci, udržuje v dětech zájem o tradice a lidová řemesla, a tradiční rukodělné práce, a podporuje uznávání morálních hodnot společnosti.

Pomáhá při řešení sociálních i výchovných problémů dětí s cílem bezproblémového začlenění dětí do společnosti.

Snaží se organizovat a realizovat letní ozdravné pobyty pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí (romské děti i děti ze sociálně nepodnětného prostředí), víkendové rekreační pobyty pro rodiče s dětmi s cíleným poznávacím programem a různé kulturní akce.

Spolupracuje s organizacemi v České republice i v zahraničí, které se zabývají problémy dětí a mládeže, s romskými organizacemi a sdruženími v regionu, se státní správou a samosprávou.

Statutární orgán

Statutárním orgánem Spolku přátel Naší školy je předseda,  je jím Mgr. Renata Vágnerová.

Sídlo

Spolek přátel Naší školy provozuje svou činnost v budově Základní školy v Dobrušce a používá i její adresu, e-mailovou adresu i telefon.

Komentáře nejsou povoleny.